منوی شرکتی

منوی هفتگی غذای شرکت ها به شرح ذیل می باشد که با توجه به درخواست شما می تواند متغیر باشد .

شنبه :  استانبولی                      برنج ایرانی 70.000 ریال  و شرکتی 60.000ریال

یک شنبه : کوبیده                        برنج ایرانی   80.000 ریال و شرکتی 70.000ریال

دوشنبه :قیمه                              برنج ایرانی   70.000 ریال  و شرکتی 60.000 ریال

سه شنبه : زرشک پلو با مرغ         برنج ایرانی    80.000 ریال و شرکتی 70.000 ریال

چهار شنبه : جوجه                      برنج ایرانی   80.000 ریال

پنج شنبه : قورمه سبزی              برنج ایرانی  70.000  ریال

عدس پلو                                     برنج ایرانی  60.000 ریال

جمعه :  ماکارونی                                        60.000 ریال